Press enter to see results or esc to cancel.

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som HLS Advokatfirma (”vi”, ”os” eller ”vores”) påtager sig, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.  OPGAVENS OMFANG, UDFØRELSE OG VARIGHED
Opgavens omfang aftales imellem os og klienten. Opgavens omfang kan til enhver tid justeres efter behov.

Rådgivningen sker på baggrund af forholdene på det tidspunkt, hvor rådgivningen ydes. Rådgivningen målrettes den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andre formål uden vores udtrykkelige forudgående accept. Vi rådgiver kun om dansk ret. Hvis opgaven forudsætter rådgivning om udenlandsk lovgivning, anbefaler vi klienten at engagere lokale advokater. Vores bistand i sådanne dele af opgaven udgør ikke rådgivning om udenlandske retsforhold.

Vi har behov for oplysninger fra klienten for at kunne løse opgaven. Vi forudsætter, at klienten afgiver præcise og fuldstændige oplysninger om den pågældende sag, og i nødvendigt omfang ajourfører disse oplysninger.

Opgaven udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater og anden relevant lovgivning. Herunder bl.a. hvidvaskloven, der kræver, at vi indhenter identitetsoplysninger på vores klienter i visse typer af sager.

Vi fuldfører opgaven medmindre, klienten beder om, at sagen afsluttes på et tidligere tidspunkt. Vi forbeholder os dog ret til omgående at udtræde som juridisk rådgiver, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller i tilfælde af klientens insolvens. Vi forbeholder os desuden retten til at udtræde af en sag, hvis vi i særlige tilfælde mener, at vi ikke er i stand til at behandle en sag, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

2. HONORAR OG DEPOSITUM
Vi fastsætter honoraret ud fra en samlet vurdering. Heri indgår blandt andet ressourceforbruget, de involverede juristers specialistviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det ansvar, der er forbundet med opgavens løsning.
Opgaverelaterede udlæg og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter, forplejning, gebyrer og større kopierings- og forsendelsesudgifter, betales af klienten ud over honoraret. Vi kan anmode klienten om at indbetale et depositum for vores honorar.

Det kan være vanskeligt at fastsætte honoraret ved opgavens modtagelse. Vi afgiver dog gerne efter anmodning et begrundet skøn og oplysning om det forventede honorar og hvilke omkostninger og udlæg, vi forventer at skulle afholde i forbindelse med opgaven. Vi orienterer så tidligt som muligt klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at afvige fra skønnet.
I forbrugerforhold modtager klienten altid oplysninger om honorarets størrelse, inden vi begynder på opgaven.

3. FAKTURERING
Vi fakturerer løbende det optjente honorar ved udløbet af hver måned. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner vi rente i overensstemmelse med rentelovens regler.

Hvis en faktura ikke betales, kan vi udtræde som juridisk rådgiver både i forhold til den relevante opgave og i forhold til andre sager, som vi behandler for den pågældende klient.

4. INTERESSEKONFLIKTER
Vi sikrer, at der ikke er en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en opgave. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten. Hvis der efterfølgende opstår inhabilitet eller en interessekonflikt, der medfører, at vi må afbryde vores arbejde på en opgave, påtager vi os at anbefale et andet advokatfirma. Vi kan, under overholdelse af de gældende interessekonfliktregler, rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

5. OPHAVSRETTIGHEDER OG OPBEVARING AF SAGSAKTER
Vi har og bibeholder alle immaterielle rettigheder til skriftligt materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse med opgaver. Klienten har kun ret til at benytte materialet til det aftalte formål.

Vi opbevarer alle sagsakter elektronisk i mindst 5 år fra opgavens afslutning. Vi opbevarer ingen fysiske sagsakter. Vi returnerer klientens originale dokumenter, når opgaven er udført.

6. FORTROLIGHED
Alle vores ansatte er underlagt tavshedspligt, der gælder tidsubegrænset. Vi er forpligtet til at behandle alle oplysninger, der er modtaget fra eller vedrørende klienten fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er fortrolig.
Tavshedspligten begrænses af de love og regler, der pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og lignende, fx regler om forebyggelse af hvidvask m.v.

7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med en opgave er vi dataansvarlige for behandlingen. Vores behandling af oplysninger om klienter, modparter og andre personer er beskrevet i vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på hlslaw.dk

8. MARKEDSFØRING
Vi kan i vores markedsføring henvise til, at vi har fungeret som advokat for klienten i relation til opgaven, når opgaven er offentlig kendt, eller hvis vi har aftalt det med klienten.

9. ANSVAR OG ERSTATNING
Vi er ansvarlige for den leverede juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af data, mistet tid, indtjening, goodwill, omdømme mv. eller andre former for indirekte tab eller følgeskade. Vi er ikke ansvarlig over for tredjemand, som følge af klienters anvendelse af materiale eller rådgivning ydet af os. Ligesom vi ikke er ansvarlige for krav om bod eller lignende, som klienter måtte ifalde over for tredjemand.

Vores ansvar omfatter ikke hæftelse for andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til, eller som klienten har antaget efter vores henvisning.

Vores ansvar i forbindelse med en opgave kan ikke overstige 2, 5 mio. kr.

Klienten kan kun rejse krav mod HLS Advokatfirma og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos CNA Insurance (Denmark).

10. KLAGEADGANG
Vi er underlagt de advokatetiske regler, der er udstedt af Advokatsamfundet. De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af utilfredshed med vores rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt, beder vi klienten kontakte den ansvarlige partner.

Klager over vores rådgivning eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet på følgende adresse:
Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Web: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx